O FIRMIE

OFERTA

PRZETARGI

KONTAKT


I ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie,

ul. Jagiellończyka 16Rada Nadzorcza

Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Iławie, ul. Jagiellończyka 16


poszukuje doświadczonego i ambitnego kandydata na stanowisko

Prezesa Zarządu

Wymagania:

1. ukończone studia wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3. posiadanie min. 5 lat stażu pracy,

4. posiadanie wiedzy o zakresie działalności spółki,

5. znajomość kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,

6. zdolności interpersonalne, umiejętność zarządzania podległym zespołem oraz koordynowania jego pracy,

7. umiejętność podejmowania decyzji, wysoka inicjatywa i zdecydowanie w działaniu, dokładność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

8. doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych,

9. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

1. posiadanie min. 3 lat stażu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,

2. posiadanie min. 3 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów/programów inwestycyjnych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. życiorys (cv),

2. list motywacyjny,

3. oryginał lub odpis, lub kopia dyplomu ukończenia studiów,

4. oryginały lub odpisy, lub kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia,

5. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

6. oświadczenie o niekaralności,

7. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

8. oświadczenie o braku przesłanek dyskwalifikujących kandydaturę, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

9. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

10. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym,

11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanym RODO.

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ITBS sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU ITBS.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwanym RODO o tym że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ITBS- ZGL Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 16 14-200 Iława,

2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem: adres: ITBS-ZGL Sp. z o,o. ul. Jagiellończyka 16 14-200 Iława,

e-mail: sekretariat@itbs-ilawa.pl

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko PREZES ZARZĄDU na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. O RODO). Osobie,której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej;

4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2019r.,

5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ITBS sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, które zostały określonych w art. 18 RODO.

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w ITBS sp. z o.o.;

8. dane Kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.


Nadesłanych ofert nie zwracamy.


Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki (ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława) w godzinach 9-15

w terminie do 21 czerwca 2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie na Prezesa Zarządu”

W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia.

Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez sekretariat Spółki z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.Iławskie Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoZarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie powstało w 1999r. w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Gospodarki Lokalami w Iławie. Głównym udziałowcem jest Gmina Miejska Iława posiadająca aktualnie 1694 udziały – drugim Gmina Kisielice – 5 udziałów. Podstawowym zadaniem Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Do chwili obecnej Spółka wybudowała 4 budynki mieszkalne wielorodzinne o 134 mieszkaniach, 3 lokalach użytkowych i 22 garażach: przy ul. Ostródzkiej 48E i 48G, Jagiellończyka 16A, Skłodowskiej 2A.

Rozpoczęto budowę kolejnego 28-rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Skłodowskiej 2B w Iławie. Głównym wykonawcą jest Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie. Planowy termin oddania budynku do użytku – 30.04.2007r. Na realizację czeka następny budynek 26-rodzinny przy ul. Skłodowskiej – Spółka posiada już pozwolenie budowlane, a wniosek o kredytowanie został pozytywnie zaopiniowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przyjęty na ogólnopolską listę kredytów.

W najbliższych planach Spółki jest przygotowanie dokumentacji technicznej i przystąpienie do budowy zespołu budynków mieszkalno-usługowych na zapleczu siedziby Spółki w Iławie przy ul. Jagiellończyka na terenie dotychczas zajętym przez Zakład Komunikacji Miejskiej. Stało się to realne z uwagi na uzyskanie przez ZKM nowej lokalizacji poprzez wykupienie przez władze miasta bazy warsztatowej od ZPZ w Iławie przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby tego zakładu.

Wszystkie efekty budownictwa społecznego ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie zawdzięcza władzom miasta konsekwentnie realizującym zapisy zawarte zarówno w strategii rozwoju miasta jak i w wieloletnim programie gospodarowania zasobami mieszkalnymi miasta w latach 2004-2010.

Spółka otrzymuje tereny pod budowę drogą aportu, dzięki zaś zapisom w uchwałach budżetowych miasta są one uzbrajane w urządzenia infrastruktury technicznej.

Oprócz tej działalności ITBS uprawnione jest do budowy mieszkań i lokali użytkowych ze środków przyszłych właścicieli – pierwsze efekty to 2 mieszkania i 3 lokale użytkowe przy ulicy Jagiellończyka 16A. Spółka zarządza też nieruchomościami nie stanowiącymi jej własności. Aktualnie w zarządzie ITBS jest 39 budynków ze 100% udziału Gminy, 65 budynków (Wspólnot Mieszkaniowych) z udziałem Gminy oraz 6 innych.

Biorąc pod uwagę jeszcze majątek Spółki – w jej zarządzaniu znajduje się 2153 mieszkań o łącznej powierzchni 102 062m
2.

Własnością Spółki jest 2 segmentowy biurowiec przy ulicy Jagiellończyka 16 o powierzchni 1401m
2, gdzie obok siedziby ITBS znalazło lokum szereg firm oraz 5 biur parlamentarnych.

Spółka znajduje się w dobrej kondycji finansowej uzyskując od kilku lat nieznaczny zysk, a badanie bilansów przez biegłych rewidentów wypada korzystnie dla firmy.

Spółka ciągle doskonali jakość swej pracy. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie w czerwcu 2005r. certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001-2001.


2003-2018 ITBS ZGL Sp. z o.o.