O FIRMIE

OFERTA

PRZETARGI

KONTAKT


I ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zarząd Gospodarki Lokalami Spółka z o.o. w Iławie,

ul. Jagiellończyka 16


Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i użytkowymi nie stanowiącymi własności Spółki;

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

b) budowaniu budynków wielorodzinnych i znajdujących się w tych budynkach lokali użytkowych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) przeprowadzania remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki;

e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.


2003-2018 ITBS ZGL Sp. z o.o.