Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie

ZAPRASZA 

DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami – art. 4 ust 8)

Znak sprawy: 11/ZC/23

Przedmiot zamówienia

„Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach gminnych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie”

Termin składania ofert 10.05.2023 r. godz. 1000

Otwarcie ofert 10.05.2023 r. godz. 1015

Informacja o wyborze oferty 11ZC23

01 – Zaproszenie

02 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1

03 – Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy – załącznik nr 2

04 – Umowa projekt – załącznik nr 3

05 – Wykaz budynków gminnych – załącznik nr 4

administrator