Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
– Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. w Iławie

ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami – art. 4 ust 8)

Znak sprawy: 12/ZC/23

Przedmiot zamówienia

„Wykonanie robót konserwacyjnych sanitarnych i elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Iławie”

Termin składania ofert 10.05.2023 r. godz. 1000

Otwarcie ofert 10.05.2023 r. godz. 1015

Informacja o wyborze oferty 12ZC23

01 – Zaproszenie

02 – Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

03 – Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2

04 – Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy – załącznik nr 3

05 – Umowa projekt – załącznik nr 4

06- Wykaz budynków WM – załącznik nr 5

administrator