Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty

Znak sprawy: 5/ZC/24

Przedmiot zamówienia

„Wykonywanie robót konserwacyjnych elektrycznych w budynkach i lokalach ITBS-ZGL Sp. z o.o. w Iławie”

Termin składania ofert 17.05.2024 r. godz. 1000

Otwarcie ofert 17.05.2024 r. godz. 1045

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

02 – Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

03 – Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 2

04 – Wykaz kierownictwa i pracowników – załącznik nr 3

05 – Umowa projekt – załącznik nr 4

06 – Wykaz budynków – ITBS – załącznik nr 5

redaktor