Lokale komunalne

Lokale komunalne

Procedura przyznania mieszkania komunalnego:

 • Ubiegający się o najem lokalu komunalnego lub socjalnego składa pisemne podanie do Prezesa Zarządu ITBS- ZGL sp. z o. o. w Iławie, w terminie do 31 sierpnia danego roku.
 • W terminie do 30 września ubiegający się, o którym mowa w pkt. 1, otrzymuje od ITBS- ZGL sp. z o. o. do wypełnienia druk wniosku o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.
 • Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami o uzyskanych dochodach za okres ostatnich 12 miesięcy oraz inne dokumenty określające sytuacje osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny należy złożyć osobiście u pracownika ITBS- ZGL sp. z o. o. w Iławie w nieprzekraczalnym terminie do 31 października danego roku. Nie złożenie wniosku w terminie skutkuje rozpatrzeniem podania w następnym roku.
 • W przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, występuje się do kierownika właściwego ośrodka pomocy społecznej, o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
 • Wnioski wraz z dokumentami, rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa pod kątem spełnienia warunków określonych w uchwale. Komisja sprawdza w terenie warunki mieszkaniowe tylko tych osób, które zostały przez komisję zakwalifikowane jako spełniające te warunki.
 • Komisja sporządza projekt listy osób uprawnionych do wynajmu,
 • Osoby, które złożyły wnioski, o których mowa w pkt. 3 otrzymują pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz miejscu i terminie składania odwołań.
 • Odwołania rozpatruje Burmistrz Miasta Iławy w terminie do 31 stycznia następnego roku.
 • Listę osób, ubiegających się o najem lokali, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony oraz najem lokalu socjalnego podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie ITBS- ZGL z o.o. w Iławie  nieodzownie po zatwierdzeniu jej przez Burmistrza miasta.
 • Kolejność umieszczenia nazwisk na liście zależy od sytuacji mieszkaniowej oraz warunków określonych w uchwale, kwalifikujących daną osobę do wynajmu.
 • Od decyzji Burmistrza miasta nie przysługuje odwołanie.
 • Realizacja listy nie może nastąpić wcześniej aniżeli po całkowitej realizacji listy osób uprawnionych do wynajmu mieszkań z lat ubiegłych.
 • Odpowiedzialny za realizację listy, o której mowa w pkt. 9, jest Zarząd Spółki ITBS- ZGL w Iławie.